Sposób na długi

Złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości? Sprawdź jakie może być orzeczenie sądu.

Złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości i zastanawiasz się jakie są możliwe rozstrzygnięcia sądu rozpoznającego sprawę. Przeczytaj ten wpis, a dowiesz się wszystkiego.

Sąd rozstrzyga sprawę wydając orzeczenie w formie postanowienia. Po zainicjowaniu sprawy sąd może wydać następujące orzeczenia:

  1. Ogłosić upadłość,
  2. Oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości,
  3. Odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości,
  4. Zwrócić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Ad. 1.

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości to orzeczenie oczekiwane przez wnioskodawcę (dłużnika lub wierzyciela). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmuje:

  • wskazanie imienia i nazwiska dłużnika (upadłego) albo jego nazwy, miejsca zamieszkania albo siedziby, adres oraz numer PESEL albo numer KRS, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
  • wezwanie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze,
  • wezwanie osób, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
  • wyznaczenie sędziego-komisarza i zastępcy sędziego-komisarza oraz syndyka,
  • oznaczenie godziny wydania postanowienia, tylko jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest natychmiast skuteczne i wykonalne, mimo iż nie jest prawomocne i może zostać zaskarżone. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym nie wskazano godziny i minuty ogłoszenia upadłości, jest skuteczne od początku dnia ogłoszenia upadłości, czyli od godziny 0:00 tego dnia.

Ad. 2.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości następuje również w formie postanowienia. Oddalenie wniosku, w przeciwieństwie do jego odrzucenia, następuje w związku z merytorycznym rozpoznaniem sprawy.

Zgodnie z art. 12a ustawy – prawo upadłościowe Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy dłużnik kwestionuje roszczenie wierzyciela, będącego wnioskodawcą składającym wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd rozpoznający wniosek ma wtedy obowiązek oddalić wniosek, nie rozstrzyga on bowiem sporu co do zasadności roszczenia wierzyciela.

W art. 13 ustawy wskazano kiedy sąd z pewnością oddali wniosek o ogłoszenie upadłości oraz kiedy może, ale nie musi wydać takiego rozstrzygnięcia. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Sąd może także oddalić wniosek jeżeli stwierdzi, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Ad. 3.

Wydając postanowienie o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd nie rozpoznaje merytorycznie sprawy. Odrzucenie następuje np. w przypadku nieuiszczenia zaliczki na poczet wydatków, o którą wezwie sąd rozpoznający sprawę.

Ad. 4.

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości następuje wtedy, gdy złożony wniosek nie odpowiada wymogom formalnym pisma. Sąd w takim przypadku wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub jego opłacenia. Po uzupełnieniu braków wniosek wywołuje skutki od dnia jego wniesienia, jeśli natomiast braki nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie, sąd zarządzi zwrot wniosku.

Zgodnie z art. 25 ustawy Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku, a w razie braku takiego oświadczenia wniosek zwraca się bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia.

Zwrot wniosku następuje również wtedy, gdy wniosek składany przez wierzyciela nie zawiera uprawdopodobnienia jego wierzytelności oraz wtedy gdy sąd nie może kontynuować postępowania z powodu braku lub wskazania błędnego adresu dłużnika lub w przypadku niewykonania zarządzeń sądu.

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi przysługuje prawo do wniesienia środka zaskarżenia, o czym w kolejnym wpisie.

Jeśli zatem potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, który jest najważniejszym pismem w sprawie, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci przygotować wniosek oraz przeprowadzimy Cię bezpiecznie przez całe postępowanie sądowe.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close