Sposób na długiUpadłość konsumencka

Postępowanie egzekucyjne a upadłość

Bardzo często do Kancelarii zgłaszają się dłużnicy, w stosunku do których zostały wszczęte postępowania egzekucyjne przez wierzycieli, z pytaniem czy pozostały im jeszcze majątek zostanie zlicytowany przez komornika. Czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości zmieni ich sytuację?

W pierwszej kolejności należy zadać pytanie czy prowadzona egzekucja skierowana jest do majątku dłużnika zaliczanego do masy upadłości oraz kiedy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte.

Jeśli wierzyciel skierował egzekucję w majątek dłużnika (stanowiący po ogłoszeniu upadłości masę upadłości) przed dniem ogłoszenia upadłości, to postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, co powoduje, że komornik nie może prowadzić żadnych czynności windykacyjnych.

Powyższe wynika wprost z art. 146 ust. 1 zd. 1 p.u.:

Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości.

Zatem jeśli egzekucja skierowana jest do majątku nieobjętego masą upadłości to postępowanie przed komornikiem toczy się dalej.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne ulega umorzeniu z mocy prawa.

Wierzyciel, który zainicjował postępowanie egzekucyjne będzie musiał, jak każdy inny wierzyciel upadłego zgłosić swoją wierzytelność, a fakt że przed ogłoszeniem upadłości wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi nie będzie miało żadnego znaczenia dla jego pozycji i uprzywilejowania w podziale spieniężonego majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym.

Wszelkie sumy pieniężne, które zostały uzyskane w wyniku toczącego się postępowania egzekucyjnego, a niewydane wierzycielom, zostaną przelane do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Obowiązek ich przekazania syndykowi masy upadłości spoczywa na organie egzekucyjnym. Od powyższej zasady istnieje wyjątek: zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla wierzycieli oraz dla masy upadłości, bowiem środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przekazane do masy upadłości, bez konieczności ponownego przeprowadzania procedury sprzedaży, tym razem w postępowaniu upadłościowym.

Co ważne, co do zasady, po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Wyjątek stanowią zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Ogłoszenie upadłości jest „szansą” dłużnika na uwolnienie się od uciążliwych się postępowań egzekucyjnych oraz od rosnącego zadłużenia.

Jeśli toczą się względem Ciebie postępowania egzekucyjne, nie radzisz sobie z rosnącym zadłużeniem bądź też jesteś wierzycielem a Twój dłużnik ogłosił upadłość i zastanawiasz się jak dokonać zgłoszenia wierzytelności – zgłoś się do Nas – kompleksowo rozwiążemy Twoje problemy.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close