Sposób na długiUpadłość konsumencka

Obowiązki Upadłego po ogłoszeniu upadłości

Ogłoszenie upadłości powoduje powstanie po stronie Upadłego następujących obowiązków:

1. Obowiązek wydania i wskazania całego majątku syndykowi.

Wydanie majątku Upadłego sprowadza się do wydania wszystkich składników, które są w jego posiadaniu. Wydanie majątku następuje poprzez pewne czynności np. przekazanie kluczy, kodów dostępu, szyfrów i innych. Jeżeli przedmiot podlegający wydaniu znajduje się pod ochroną osób trzecich, Upadły powinien poinformować takie osoby, że w związku z ogłoszoną upadłością syndyk jest uprawniony do rozporządzania daną rzeczą.

Natomiast obowiązek wskazania majątku dotyczy wszystkich tych składników majątku, które należą do Upadłego, nawet jeśli znajdują się w posiadaniu innych osób. Poprzez wskazanie rozumie się podanie miejsca położenia składników majątkowych, danych osobowych posiadaczy oraz informacji na jakiej podstawie prawnej dana osoba znajduję się w posiadaniu przedmiotów.

2. Obowiązek wydania ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych, dokumentacji dotyczącej działalności, majątku oraz rozliczeń, a także korespondencji.

Obowiązek ten dotyczy zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadły musi wydać wszelką dokumentację obrazującą stan jego majątku. Dokumentacja pozwoli syndykowi na dokonanie spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości.

3. Obowiązek złożenia sędziemu-komisarzowi oświadczenia na piśmie stwierdzającego wykonanie w/w obowiązków.

Po wykonaniu obowiązku wydania i wskazania majątku oraz wydania ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych, dokumentacji dotyczącej działalności, majątku oraz rozliczeń, a także korespondencji Upadły musi złożyć na piśmie oświadczenie stwierdzające ich wykonanie. Takie oświadczenie Upadły składa sędziemu-komisarzowi. W przypadku uchybienia wykonania obowiązków przez Upadłego, musi on liczyć się z zastosowaniem pewnych środków przymusu. Z kolei złożenie przez Upadłego albo osobę uprawnioną do reprezentowania Upadłego, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej oświadczenia niezgodnego z rzeczywistością jest czynem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

4. Obowiązek udzielenia sędziemu-komisarzowi oraz syndykowi wszelkich wyjaśnień na temat majątku.

Prawo upadłościowe co do zasady nie obliguje Upadłego do „spontanicznej współpracy” z syndykiem i sędzią-komisarzem, a tym bardziej dokonywania pozytywnych działań na rzecz masy upadłości jednakże, Upadły jest zobowiązany do udzielania sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień celem należytego ustalenia stanu stosunków majątkowych upadłego, a w konsekwencji – prawidłowego przeprowadzenia postępowania upadłościowego (tak post. SN z 29.11.2013 r., I CSK 178/13, Legalis).

Zdarza się, że po ogłoszeniu upadłości syndyk prosi o założenie konta bankowego, które jest bezpłatne. Ma to na celu ograniczenie niepotrzebnych wydatków masy, np. kosztów prowadzenia kilku rachunków bankowych.

Pierwszą czynnością do jakiej zobowiązany jest syndyk po ogłoszeniu upadłości jest sporządzenie spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Następnie w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym.

Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close