Upadłość konsumencka

Jakie wierzytelności nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym?

Procedura postępowania upadłościowego zakłada kilka scenariuszy dla dłużnika wobec którego sąd ogłosił upadłość.

Sąd w zależności od indywidualnej sytuacji i spełnienia szeregu przesłanek może wydać jedną z trzech decyzji:

 1. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli,
 2. Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli,
 3. Postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

W pierwszym przypadku do umorzenia zobowiązań dojdzie dopiero po wykonaniu planu spłaty przez upadłego.

Drugi scenariusz zakłada umorzenie postanowieniem zobowiązań upadłego bez ustalania jakiegokolwiek planu spłaty, co oznacza, że umorzenie następuje w chwili wydania postanowienia przez sąd i upadły nie musi uiszczać żadnych spłat.

Z kolei postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli powoduje, że sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli.

W skutek złożenia takiego wniosku sąd uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Oznacza to, że zobowiązania nie zostaną umorzone, a upadły będzie musiał wykonać plan spłaty.

Umorzenie obejmuje wszystkie zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. W doktrynie istnieje pogląd, że umorzenie dotyczy także odsetek za czas po ogłoszeniu upadłości.

Oznacza to, że zobowiązania zaciągnięte przez syndyka, jak i upadłego po ogłoszeniu upadłości nie będą podlegać umorzeniu.

Wszystkie trzy możliwości zakładają upragnione przez dłużników umorzenie zobowiązań, należy jednak pamiętać, że istnieje katalog wierzytelności, które nie podlegają umorzeniu w ramach postępowania upadłościowego.

Nie podlegają umorzeniu:

 1. należności alimentacyjne,
 2. renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
 3. wierzytelności z tytułu orzeczonych przez sąd kar grzywny,
 4. należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody,
 5. wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 6. nawiązki,
 7. należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny,
 8. należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd, jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 9. roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu,
 10. wierzytelności, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Należy pamiętać, że fakt iż w skład długów wchodzą wierzytelności niepodlegające umorzeniu nie oznacza, że wniosek o ogłoszenie upadłości nie ma szans powodzenia. W przypadku ogłoszenia upadłości nadal umorzeniu podlegają niewymienione wyżej długi.

Posiadasz długi i zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości, jednakże nie wiesz które długi mogą zostać umorzone? Skontaktuj się z nami. Kompleksowo pomożemy Ci rozwiązać wszystkie problemy.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close