Sposób na długiUpadłość konsumencka

Co zrobić gdy Twój dłużnik ogłosi upadłość? Jakie są uprawnienia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Głównym celem upadłości jest przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika w sytuacji, gdy nie jest on w stanie regulować swoich zobowiązań. W toku postępowania upadłościowego mamy do czynienia ze ścieraniem się ze sobą dwóch sprzecznych interesów – wierzyciela i dłużnika. Wierzyciele pomimo szeregu uprawnień nadanych przez ustawodawcę bardzo często deprecjonują swoją aktywność. Taka postawa wypływa z błędnego przeświadczenia, iż nie mają realnego wpływu na poziom ich zaspokojenia.

Według rankingu Banku Światowego „Doing Business 2019” średni wskaźnik odzysku wierzytelności w postępowaniach upadłościowych w Polsce utrzymuje się na poziomie ok. 61%. Czas trwania postępowania upadłościowego wynosi statystycznie 3 lata. Oznacza to, że wierzyciele odzyskują tylko część długu, jaki mają zarejestrowany, a ewentualna spłata następuję niestety po upływie dłuższego czasu. Dane statystyczne przedstawione w ogólnoświatowym rankingu państw stawiają Polskę na 25 miejscu wśród 190 krajów radzących sobie z rozwiązywaniem problemu niewypłacalności podmiotów gospodarczych.

Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym ma doniosły charakter w kontekście całego postępowania upadłościowego, zarówno na etapie prowadzonego postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości jak i we właściwym postępowaniu upadłościowym. Katalog uprawnień przyznany wierzycielom w toku postępowania upadłościowego pozwala w wyjątkowych sytuacjach uniemożliwić dłużnikowi fundamentalny cel postępowania jakim jest oddłużenie. Ustawodawca nie pozostawił wierzycieli bez stosownych środków prawnych wobec upadłego.

Narzędziem walki z dłużnikami nadużywającymi przysługujących im praw jest m. in.:

  1. wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego,
  2. wniosek o zmianę planu spłat,
  3. liczne środki zaskarżenia na postanowienia sądu,
  4. wniosek o uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,
  5. wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Wierzyciel może działać również w ramach organów kolegialnych takich jak rada wierzycieli lub zgromadzenie wierzycieli. Rada wierzycieli jest jedynym uprawnionym organem wierzycieli wyposażonym w kompetencje do zmiany syndyka, kontrolowania jego działań i ich opiniowania.

Podkreślenia wymaga fakt, wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić swoją wierzytelność.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w interesie wierzyciela jest kontrolować publikator w poszukiwaniu informacji o upadłości swojego dłużnika, a także terminu do zgłaszania wierzytelności. Obecnie zgłoszenie wierzytelności kieruje się do syndyka.

Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi również, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.

Zgłoszenie wierzytelności otwiera wierzycielowi drogę do uzyskania zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym. Zaniechanie zgłoszenia wierzytelności nie oznacza wygaśnięcia zobowiązania, pozbawia jednak wierzyciela możliwości zaspokojenia się z masy upadłości, chyba że wyjątkowo zgłoszenie wierzytelności nie jest konieczne do umieszczenia jej na liście wierzytelności (art. 237 i 238 p.u.).

Dlatego jeżeli Twój dłużnik ogłosił upadłość i nie wiesz jakie kroki podjąć w celu odzyskania długu, skontaktuj się z Kancelarią. Przygotowujemy kompleksowe rozwiązania prawne dla wierzycieli, m. in.:

  • przygotowujemy strategię odzyskania wierzytelności w celu uzyskania zaspokojenia wierzytelności, także w obliczu niewypłacalności dłużnika,
  • zapewniamy aktywność w postępowaniu upadłościowym poprzez działania samego wierzyciela i korzystanie z licznych uprawnień w toku postępowania, (reprezentacja wierzyciela w organach wierzycieli takich jak rada wierzycieli lub zgromadzenie wierzycieli),
  • przygotowujemy pisma procesowe w toku postępowania upadłościowego takie jak wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego, wniosek o zmianę planu spłat i liczne środki zaskarżenia na postanowienia sądu, a także wniosek o uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustalenie plan spłaty wierzycieli.
Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close