Upadłość konsumencka

Koszty postępowania upadłościowego, czyli ile np. kosztuje wniosek o ogłoszenie upadłości?

Często Klienci zainteresowani założeniem sprawy sądowej oprócz kwestii prawnych dotyczących ich problemu zainteresowani są kosztami jakie będą musieli ponieść, aby skierować sprawę do sądu. Jest to kluczowa sprawa dla osób, które chciałyby ogłosić upadłość, ponieważ zazwyczaj osoby te są pozbawione jakichkolwiek oszczędności. Z drugiej strony są wierzyciele, którzy nie są w stanie wyegzekwować swoich należności, a żeby założyć sprawę muszą dodatkowo „wyłożyć” pieniądze na np. opłatę sądową.

Wszczęcie postępowania sądowego niewątpliwie pociąga za sobą powstanie kosztów, którymi co do zasady obciążane są osoby, które zainicjowały sprawę sądową.

Do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się wszelkie koszty ponoszone uczestników postępowania w związku z toczącą się sprawą sądową, do których zaliczamy opłaty sądowe oraz wydatki.

Do opłat sądowych zaliczamy m.in.:

  • Opłatę stałą 1.000 zł od wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • Opłatę stałą 30 zł od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), skargi na czynności syndyka, wniosku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
  • Opłatę stałą 200 zł od zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym, uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • Opłatę stałą 100 zł od zarzutów przeciwko planowi podziału, wniosku o uchylenie lub zmianę układu, wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, wniosku upadłego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.

Natomiast do wydatków związanych z postępowaniem upadłościowym zaliczamy wydatki, które są bezpośrednio związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem wierzytelności. Do wydatków zalicza się w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenie osób zatrudnionych przez syndyka, wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty obwieszczeń i ogłoszeń, koszty archiwizacji dokumentów, korespondencji, eksploatacji koniecznych pomieszczeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.

Koszty postępowania upadłościowego są zaspokajane w pierwszej kolejności, przed innymi wierzytelnościami. Jeśli fundusze masy upadłości są wystarczające, to koszty postępowania mogą być także zaspokajane na bieżąco, bez potrzeby sporządzania planu podziału. Funduszami masy upadłości (po ogłoszeniu upadłości) zarządza syndyk. To właśnie on musi tak gospodarować finansami, aby wszystkie zobowiązania były pokrywane na bieżąco i aby wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close