Sposób na długiUpadłość konsumencka

Wpływ ogłoszenia upadłości na małżeństwo

W chwili zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, który jest podstawowym ustrojem małżeńskiej wspólności majątkowej, jeśli małżonkowie wcześniej nie zawarli pomiędzy sobą umowy o rozdzielności majątkowej.

W chwili ogłoszenia upadłości jednego z małżonków z mocy prawa powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, co wynika z art. 53 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Powyższe uregulowanie znalazło odzwierciedlenie również w przepisach prawa upadłościowego. Zgodnie z art 124 ust.1 p.u. Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950 oraz z 2019 r. poz. 303). Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Warto wspomnieć, że do majątku wspólnego małżonków zalicza się przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W szczególności (co nie stanowi katalogu zamkniętego) do majątku wspólnego zalicza się:

1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Cały majątek wspólny małżonków po ogłoszeniu upadłości jednego z nich wchodzi do masy upadłości w celu zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, za wyjątkiem majątku osobistego małżonka upadłego.

Ochrona małżonka upadłego polega na tym, iż ma on możliwość dochodzenia w postępowaniu upadłościowym należności wynikających z jego udziału w majątku wspólnym. Podobnie jak pozostali wierzyciele upadłego powinien dokonać zgłoszenia wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Roszczenie zostanie uznane na liście w kategorii drugiej i zaspokojone w drodze podziału. Zasadą jest, że udziały w majątku wspólnym są równe, co oznacza, że małżonek upadłego może dochodzić swojej wierzytelności w wartości połowy wartości majątku wspólnego. Istnieje także możliwość dochodzenia ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Należy dodać, że do masy upadłości nie wchodzą przedmioty, które służyły małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, nawet gdy były objęte majątkową wspólnością małżeńską, za wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Niestety w większości przypadków powstałe długi obciążają oboje małżonków, są oni traktowani jako współdłużnicy, a w takim przypadku każdy z nich powinien złożyć odrębny wniosek o ogłoszenie upadłości. W przeciwnym wypadku, pomimo oddłużenia jednego z nich, wierzyciele będą mogli dochodzić swoich roszczeń od drugiego małżonka.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close