Sposób na długiUpadłość konsumencka

Warunkowe umorzenie zobowiązań Upadłego bez ustalania planu spłaty

W ubiegłym tygodniu został przybliżony Państwu temat umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalania planu spłaty, do którego dochodzi w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Dzisiejszy wpis będzie kontynuacją tego tematu, jednakże w niniejszym wpisie skupimy się na przesłance braku trwałości co do możliwości Upadłego w spłacaniu jakichkolwiek „rat” w ramach domniemanego planu wierzytelności.

W obecnym stanie prawnym jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji Upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli (art. 49116 ust. 2a ustawy – Prawo upadłościowe).

Poprzez osobista sytuację Upadłego niemającą charakteru trwałego należy rozumieć np. istnienie rokowania na powrót do zdrowia Upadłego, możliwość znalezienia lepiej płatnej pracy dzięki ukończeniu kursu przygotowania zawodowego lub uzyskanie uprawnień zawodowych.

Sąd uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, w ściśle określonych przypadkach, w okresie, 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty. Uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty nastąpi:

  • Gdy dojdzie do zaniedbania przez Upadłego ciążących na nim obowiązków sprawozdawczych. Zaniedbaniem ze strony upadłego będzie niezłożenie w terminie sprawozdania ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy.
  • W sytuacji, gdy upadły w sprawozdaniu ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, podał nieprawdziwe informacje, w szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe.
  • Jeżeli Upadły w ciągu okresu 5 lat dokonał czynności pogarszających sytuację majątkową, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona.
  • Jeżeli upadły ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Podkreślić należy, że razie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Jeżeli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży stosownego wniosku zobowiązania upadłego ulegają umorzeniu z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Stwierdzenie faktu umorzenia zobowiązań następuję na wniosek upadłego lub wierzyciela. Sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W takim postanowieniu sąd wskazuje datę umorzenia zobowiązań Upadłego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close