Sposób na długiUpadłość konsumencka

Ogłosiłeś upadłość. Co z Twoim wynagrodzeniem? Czy syndyk może je zabrać?

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Od daty wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnik traci prawo do zarządu własnym majątkiem.

Istotnym z punktu widzenia upadłego jest zagadnienie dotyczące zajęcia wynagrodzenia za wykonywaną pracę po ogłoszeniu upadłości. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. Oczywistym jest, że upadły nie może zostać bez żadnych środków do życia. W związku z tym do masy upadłości nie wchodzi:

  • mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów k.p.c.: np. przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników,  narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych itd. (art. 829 k.p.c. w zw. z art. 63 ust. 1 pkt 1 p.u.),
  • wynagrodzenie za pracę upadłego – będącego osobą fizyczną – w części niepodlegającej zajęciu (art. 63 ust. 1 pkt 2 p.u.),
  • kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom (art. 63 ust. 1 pkt 3 p.u.),
  • mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, stanowiące zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tworzonego na podstawie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wraz z (zgodnie z zasadą surogacji) przypadającymi po ogłoszeniu upadłości kwotami pochodzącymi ze zwrotu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, wpłatami odsetek bankowych od środków tego funduszu oraz opłatami pobieranymi od korzystających z usług i świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu organizowanych przez upadłego (art. 64 ust. 1 p.u.),

Ponadto pewne wyłączenia z masy upadłości przewidują przepisy szczególne, np. o rachunku powierniczym (art. 59 ust. 5 pr. bankowego).

Zgodnie z obowiązującym prawem syndyk może potrącić kwotę 50 % wynagrodzenia upadłego, które będzie wchodzić do masy upadłości. Należy jednak pamiętać, że syndyk nie ma prawa potrącić kwoty minimalnego wynagrodzenia zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W 2020 r. jest to kwota 2600 brutto, czyli 1920,62 netto (art. 833 k.p.c. w zw. z art. 87’1 k.p.). Wolna od zajęcia jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy czym dotyczy to jedyne sytuacji, gdy dłużnik nie posiada zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wyżej wskazana kwota ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Warto również zwrócić uwagę, że na szczególną regulację art. 63 ust. 1a−1d p.u., która dotyczy dłużników będących osobami fizycznymi. Prawo upadłościowe rozróżnia sytuacje dłużnika na którego utrzymaniu pozostają inne osoby jak i sytuacje osób, które nie utrzymują innych osób.

W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi również część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie art. 63 ust. 1 p.u. odpowiada kwocie stanowiącej 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dochód ten w 2020 r. wynosi 701,00 zł, a więc 150% tejże kwoty wynosi 1051,50 zł. Jest to kwota, którą upadły może swobodnie dysponować, niezależnie od źródła jej pochodzenia (może to być dochód z umowy o pracę, z umowy cywilnoprawnej, z praw autorskich, z działalności wykonywanej osobiście).

W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie art. 63 ust. 1 p.u. odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego, w tym upadłego, i 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym przypadku kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł, a zatem 150% wartości tej kwoty to 792,00 zł.

Dla przykładu upadły, na którego utrzymaniu jest niepracująca żona oraz 1 dziecko, będzie miał do dyspozycji kwotę 2376,00 zł (tj. 3*792,00 zł). Tą kwota upadły może swobodnie dysponować niezależnie od źródła pochodzenia.

Mieniem niewchodzącym w skład masy upadłości dysponuje samodzielnie upadły. Oznacza to, że kwotą wolną od zajęcia zarządza upadły, a syndyk nie może rozliczać go ze sposobu i celu jej wydatkowania.

Ogłosiłeś upadłość konsumencką lub dopiero zastanawiasz się nad tym rozwiązaniem i masz wątpliwości czy będziesz miał za co żyć? Zgłoś się do nas a pomożemy Ci kompleksowo rozwiązać Twoje problemy.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close